Autoškola Václav Šeliga - DAJA je držiteľom rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o akreditácii 

Kurzu prvej pomoci 

zo dňa 1. apríla 2021, číslo S06251-2021-OĎV-11

 

Kurz prvej pomoci 

je určený pre laickú verejnosť. Jeho dĺžka je osem vyučovacích hodín. Naším cieľom je aby študent absolvovaním kurzu získal teoretické a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych a neočakávaných situáciách a stavoch, pri ktorých môže byť ohrozený život a zdravie každého z nás. O živote často rozhodujú sekundy a je preto potrebné poskytnúť okamžitú adekvátnu prvú pomoc v stavoch priamo ohrozujúcich život postihnutého.

 

TEORETICKÉ VEDOMOSTI KURZU PRVEJ POMOCI

1. o príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,

2.  preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,

3.  úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

4.  všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,

5.  zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,

6.  základných úkonoch zachraňujúcich život,

7.  poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,

8.  poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,

9.  záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,

10. krvácaní z rán, šoku,

11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,

12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie

       srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,

13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice

 

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI KURZU PRVEJ POMOCI

1. Zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,

2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,

3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,

4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,

5. poskytnutie prvej pomoci pri:

a) poruchách vedomia,

b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,

c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,

d) krvácaní z rán, šoku,

e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,

f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda

6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,

7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.