Dopravné situácie

Pri riešení dopravných situácii na križovatkách  vodič musí 
 
 
zistiť  k akej križovatke prichádza, 
 
 
určiť pravidlo aké bude uplatňovať na križovatke do ktorej vchádza, 
 
 
dodržať pravidlá pri odbočovaní.
Pri riešení dopravných situácii na križovatkách  vodič musí 
 
zistiť  k akej križovatke prichádza, 
 
určiť pravidlo aké bude uplatňovať na križovatke do ktorej vchádza, 
 
dodržať pravidlá pri odbočovaní.
 
 
ROZDELENIE KRIŽOVATIEK - DRUHY KRIŽOVATIEK
 
1. Križovatky na, ktorých prednosť jazdy nie je upravená dopravnými značkami ("rovnocenné cesty")
 
2. Križovatky na, ktorých  prednosť v jazde je upravená dopravnými značkami 
 
3. Riadené križovatky 
-  riadené svetelnými signálmi
-  riadené policajtom alebo inou oprávnenou osobou
 
4. Križovatky s kruhovým objazdom
 
 
PRAVIDLÁ O ODBOČOVANÍ
 
Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. 
 
Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním.
 
Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatrnosť.
 
Vodič vozidla idúceho za vozidlom, ktoré odbočuje, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.
 
Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
 
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. 
 
Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo.
 
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane.
 
Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno.  
 
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky.
 
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
 
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch,  vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane a chodcom prechádzajúcim cez vozovku a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane. 
 
Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.