Autoškola Václav Šeliga - DAJA je držiteľom rozhodnutia

Ministerstva zdravotníctva SR o akreditácii

Kurzu prvej pomoci 

zo dňa 14. januára 2021, číslo S06251-2021-OĎV-8.