Od 19.04.2021 môžeme pokračovať v praktickom výcviku a výučbe teórie pri dodržiavaní hygienických opatrení:

  • negatívny výsledok RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie straším ako 7 dní (okrem výnimiek podľa §1 ods.2 vyhlášky ÚVZSR 187/2021),
  • účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  • zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

Pre dodržanie povoleného počtu pri výučbe teórie prezenčnou formou výučby teórie a záverečnej skúšky je rozhodujúca plocha učebne, z čoho vyplýva, že do 90 m2 je povolený maximálny počet účastníkov kurzu alebo skúšky 6 osôb a pri ploche učebne nad 90 m2 je stanovených 15 m2 na jednu osobu.

Celé znenie vyhlášky:

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_186.pdf